Информация к новости
1-10-2016, 22:28

Назарияи давлат ва хукук (Сотиволдиев)

Категория: Хукук

Назарияи давлат ва ҳуқуқ (конспект) скачать бесплатно:
nazariyai-davlat-va-hukuk-sotivoldiev.zip [778,58 Kb] (cкачиваний: 160)
назарияи давлат ва хукук, назарияи давлат ва хукук скачать, китоби назарияи давлат ва хукук, назарияи хукук ва давлат сотиволдиев, назарияи давлат ва хукук китоб, назарияи давлат ва хукук сотиволдиев скачать

Информация к новости
7-10-2016, 08:49

Давлати Чини Қадим

Категория: Таърих / Хукукшиносӣ

Таърихи Чини қадим ба чор давра тақсим карда мешавад, ки ҳар кадоме аз ин давраҳо ба ҳукмронии сулолаи муайян алоқаманд аст. Давраи аввал -Шан (Ин)- аз асри 18 то милод то асри 12 то милод давом кард. Давраи дуюми- Чжоу- аз асри 12 то милод то соли 221 то милод давом ёфт. Давраи саюми-шоҳигарии Син- аз соли 221 то милод то соли 207 то милод. Давраи чорум- шоҳигарии Хан- аз соли 206 то милод то соли 220 милодӣ идома ёфт. Давраи чорум давраи гузаштан аз давлати ғуломдорӣ ба давлати феодалӣ аст.

Информация к новости
7-10-2016, 08:44

Основные этапы истории римского права

Категория: Русский язык / Хукукшиносӣ

luris prudentia est diuinamm atque
humanarum remm notitia, iusti atque iniusti
scientia. (1.1.1.1.)
Юриспруденция есть познание божеских и
человеческих дел, умение отличать
справедливое от несправедливого.
(Институции Юстиниана. Книга первая. Титул 1.
Говоря о формировании и развитии римского права как целостной и единой правовой системы, можно прежде всего выделить две эпохи: Первая эпоха - это становление и развитие римского права в рамках государственности Древнего Рима и в связи с общей античной культурой (VIII в. до P.X.-V в.). Вторая эпоха - это эпоха восприятия (рецепции) другими народами той античной традиции римского права, которая сформировалась в предыдущую эпоху и которую принято именовать классическим римским правом. Вторую эпоху можно считывать начавшейся с VI в. и продолжающейся по настоящее время.

Информация к новости
7-10-2016, 08:40

Даҳ номгӯи ҳуҷҷатҳо

Категория: Хукукшиносӣ

Намунаи навишти ариза .
Ба ректори Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон, дотсент Ном Н.П
аз донишҷӯи курси якуми (Г-Е)
факултаи ҳуқуқшиносӣ, ихтисоси
24010200 Фаррухзода Комрон

Ариза
Ба Шумо маълум менамоям, ки ман аз ноҳияи дурдасти Тоҷикистон- Конибодом барои таҳсил ба ДМТ омадаам. Дар шаҳри Душанбе барои истиқомат манзил надорам. Хоҳишмандам , амр фармоед, ки ба ман аз хобгоҳ ҷой дода шавад.

Имзо / / Сафаров Н.
14 сентябри соли 2016

Информация к новости
4-10-2016, 09:28

Аз "АЙШ" то "АҚИ"

Категория: Фарҳанг ИЗТ

АЙШ а. ﺶﻴﻋ њаёти хушу хурсандона; кайфу
сафо ва беѓамї, хушгузаронї, ишрат: зикри
айш – нисфи айш (маќ.); айшу ишрат // айшу
нишот кайф, њузуру њаловат; хурсандиву
хушњолї; айш кардан кайф кардан, роњату
њузур кардан; ба айши касе халал расондан
кайфи касеро парондан, ба роњати касе мо-
неъ шудан; айшу нуш маљ. хушгузаронї бо
бодагусорї; доди айш додан айшу ишрат ва
шодию бозиро ба дараљаи олї расондан.
АЙШАФРЎЗ زوﺮﻓا ﺶﻴﻋ тарабангез, айш гарм-
кунанда, нишотовар.
АЙШГОЊ هﺎﮔ ﺶﻴﻋ мањал ва макони хушгузаро-
нї, љои айшу ишрат.
АЙШДЎСТ ﺖﺳود ﺶﻴﻋ он ки хушгузарониро
дўст медорад, айшпараст, айёш.

Информация к новости
4-10-2016, 09:26

Аз "АЗО" то "АЙШ"

Категория: Фарҳанг ИЗТ

АЗОБКАШИДА هﺪﻴﺸﻛ باﺬﻋ сифати феълии за-
мони гузашта аз азоб кашидан; азобдида,
ранљкашида.
АЗОБКАШЇ ﻲﺸﻛ باﺬﻋ исми амал аз азоб каши-
дан; ба дарду ранљ будан, ранљбинї,
дучоршавї ба машаќќат.
АЗОБНОК كﺎﻧ باﺬﻋ дарднок, ранљовар.
АЗОБОВАР روآ باﺬﻋ машаќќатовар, азият-
дињанда.
АЗОГИРЇ يﺮﻴﮔاﺰﻋ исми амал аз азо гирифтан;
мотамгирї.
АЗОДОР راداﺰﻋ мотамдор, сўгвор, мотамзада,
азогирифта.
АЗОДОРЇ يراداﺰﻋ исми амал аз азо доштан;
сўгворї, азогирї: азодорї кардан.
АЗОЗИЛ а. ﻞﻳزاﺰﻋ номи шайтон, иблис.
АЗОИМ а. ﻢﻳاﺰﻋ//ﻢﺋاﺰﻋ 1. љ. азимат. 2. љ. азм І. 3.
афсун ва дуоњое, ки ба беморон мехонанд,
дуохонї.

Информация к новости
4-10-2016, 09:25

Аз "АДР" то "АЗО"

Категория: Фарҳанг ИЗТ

АДРАС سردا як навъ матои дастибофи тораш
абрешими пудаш аз ресмон, ки мисли беќа-
саб алобуло ва ё якранг мешавад.
АДРАСБОФ فﺎﺑ سردا он ки ба адрасбофї
машѓул аст; касе, ки адрасбофї пешаи асо-
сии ўст, бофандаи адрас.
АДРАСБОФЇ ﻲﻓﺎﺑ سردا шуѓли адрас бофтан.
АДРАСМОН نﺎﻤﺳردا ниг. њазориспанд.
АДРАСПЎШ شﻮﭘ سردا он ки либосаш (љомааш)
аз адрас дўхта шудааст: одами адраспўш.
АДРЕС фр. ﺲﻳردا 1. ниг. нишонї. 2. он чи барои
табрики касе навишта шудааст, папкаи
табрикї; ба адреси… дар бораи…, дар
њаќќи…: ба адреси касе гап задан.
АДУ//АДУВ(В) а. وﺪﻋ ниг. адў.
АДЎ а. وﺪﻋ душман, хасм.
АДЎБАНД ﺪﻨﺑوﺪﻋ душманбанд, асиркунандаи
душман; ѓолиб.

Информация к новости
4-10-2016, 09:23

Аз "АГА" то "АДР"

Категория: Фарҳанг ИЗТ

АГЕНТ лот. ﺖﻨﻴﮔا 1. намояндаи расмї, сиёсї,
хориљї ва ѓ., ки вакили ягон идора, муассиса
ва давлат буда, вазифа ё супоришеро иљро
мекунад: агенти сиёсї. 2. он ки ба манфиати
љонибе хидмат мекунад ва сирру асрори як
тарафро ба тарафи дигар мерасонад, љосус:
агенти махфї.
АГЕНТЇ ﻲﺘﻨﻴﮔا 1. мансуб ба агент. 2. шўъбаи
мањаллии ягон идора; номи баъзе идорањои
ахбор, хабаргузорї, намояндагї: Агентии
шањрии њавопаймоии «Тољикистон», Агентии
иттилоотї, Агентии телеграфї.
АГЛОМЕРАТ лот. تﺮﻴﻣﻼﮔا маъдани кўњии
обшуда ва ба њам часпидаи ковок, ки дар
шуда ва ба њам часпидаи ковок, ки дар сано-
ат истифода мешавад.
АГЛОМЕРАТСИЯ лот. ﻪﻴﺴﺗﺮﻴﻣﻼﮔا тех.
љараёни њосил кардани кулўлањои агломерат
бо роњи гудозиши омехтаи оњанрезањо.

Информация к новости
4-10-2016, 09:22

Аз "АБС" то "АГА"

Категория: Фарҳанг ИЗТ

АБСТРАКТ лот. ﺖﻛﺮﺘﺴﺑا мафњуми муљаррад;
умумї, номуайян; муќоб. конкрет.
АБСТРАКТСИОНИЗМ лот. مﺰﻧﺎﻴﺴﺘﻛﺮﺘﺴﺑا рави-
яи санъати абстракт, санъати мавњум ва
муљарради дур аз воќеият.
АБСТРАКТСИОНИСТ лот. ﺖﺴﻴﻧﺎﻴﺴﺘﻛﺮﺘﺴﺑا
пайрави равияи абстрактсионизм.
АБСТРАКТСИЯ лот. ﻪﻴﺴﺘﻛﺮﺘﺴﺑا љињат ва
хусусиятњои чизеро фикран аз худи он чиз
људо кардан; мафњуми муљаррад.
АБСТРАКТЇ ﻲﺘﻛﺮﺘﺴﺑا мансуб ба абстракт.
АБТАР а.ﺮﺘﺑا кит. 1. думбурида, кўтоњдум. 2.
бефоида, ноќис. 3. вайрон, хароб; абтар кар-
дан аз байн бурдан, несту нобуд кардан.
АБУ(Л) а. (ل)ﻮﺑا 1. кит. падар. 2. дар арабї
њамчун љузъи якуми калимањои мураккаб
маънои соњибро дорад: Абуабдуллоњ, Абул-
фазл.

Информация к новости
4-10-2016, 09:20

Аз "А" то "АБС"

Категория: Фарҳанг ИЗТ

А
А њарфи аввали алифбои њозираи тољикї; дар
алифбои арабиасоси тољикї бо њарфњои
«алиф» (ا), «айн» (ع) ва дар охири як гурўњ
калимањо бо «њои њавваз» (ه) ифода мешавад;
њарфи «алиф» дар њисоби абљад ба адади 1 ба-
робар аст; њарфи «А» дар гурўњбандии
синфњои таълимї, табаќабандии мавзўъњо ва
ѓ. ба љои шумораи якум ба кор меравад.
-А њиссачаест, ки бо феъл омада, маънои тааљ-
љуб, таассуф, эњсос, њаяљон ва ѓайраро ифода
мекунад: чї гуфтед-а?, бахтро бинед-а!
ААМ(М) а. ﻢﻋا кит. омтар, умумитар,
фарогиртар; аам аз он ки… сарфи назар аз
он ки…, бо вуљуди он ки…, новобаста ба он
ки....
АБ а. با кит. падар, волид.
АБАВАЙН а. ﻦﻳﻮﺑا кит., љ. дугонаи аб; падару
модар, волидайн.
АБАВИЯТ а. ﺖﻳﻮﺑا кит. падарї, падарї кардан.
АБАВЇ а. يﻮﺑا мансуб ба аб.
АБАВОН а. ناﻮﺑا кит. падару модар, волидайн.
АБАД а. ﺪﺑا кит. њамешагї, љовидон, доимї:
умри абад; то абад њамеша, доим; њабси абад
њабси якумрї, њабси доимї.
АБАДА а. هﺪﺒﻋ љ. обид; абадаи авсон бутпарас-
тон.

Информация к новости
3-10-2016, 09:02

Саъдии Шерози ва «Гулистон»-и у

Категория: Адабиёти тоҷик

Шайх Муслињиддин Саъдии Шерозї аз љумлаи чунин мардони баргузидаи љомеаи башарист, ки бо эљодиёт, таълифот ва таълимоти худ на танњо барои форсизабонон хидмати бузурги таърихие кардааст, балки дар даромадгоњи Совети Амнияти Ташкилоти Давлатњои Муттањида бо забонњои машњури олам сабт шудани абёти зерини љовидонаи Саъдї мебошад, ки аз китоби пешбурди тамаддун ва Рушду камоли афкори бадеии љањонї низ сањми носутурдание дорад. Афкору оро ва андешањои гуманистии Саъдї имрўз њам барои тарбияи маънавии инсоният, пойдор гардондани сулњ, таъмин нмудани иттиходу иттифоки халќу миллатхои саёраи мо хизмат карда истодааст. Шоњиди барљастаи ин маънї дар пештоќи «Гулистон»-и ў гирифта шудааст:

Банї одам аъзои якдигаранд,
Ки дар офариниш зи як гавњаранд.
Чу узве ба дард оварад рўзгор,
Дигар узвњоро намонад ќарор.

Информация к новости
3-10-2016, 09:02

Асосҳои технологияи информатсиони

Категория: Технологияи иттилоотӣ

Компютер - ин як таxњизоти унверсалие мебошад, ки ќобилияти иxрокунии кори мантиќро дорад. Вай миллион ва миллиардњо бор тезтар нисбати одам амалњои математикию мантиќии вазнинро иxро мекунад. Масалан, компютерњои њозиразамон дар як сония дањњо миллиард амалњои вазнинро иxро мекунанд. Ин миќдори амалњоро бо ёрии калкулятори рeи мизї дар дањсолањо иxро карда шуданашон мумкин аст. Њоло бошад да1р лабораторияњои махсус мутахассисон суръати кории компютерњоро дар як сония аз миллиард ба триллионњо амал расонданианд.

Информация к новости
3-10-2016, 09:01

БАРЊАМ ХЎРДАНИ ИЉШС ВА ТАШКИЛ ЁФТАНИ ИТТИЊОДИ ДАВЛАТЊОИ МУСТАЌИЛ

Категория: Таърих

Миёнањои солњои 80-ум дар њайати ИЉШС 15 љумњурии иттифоќї шомил буд: Арманистон, Озарбойљон, Белоруссия, Гурљистон, Ќазоќистон, Ќирѓизистон, Латвия, Литва, Молдавия, Тољикистон, Туркманистон, Федератсияи Россия, Ўзбекистон, Украина ва Эстония. Дар њудуди Давлатии Шўравї бештар аз 270 млн. нафар одамон - намояндагони зиёда аз 150 миллату халќиятњо зиндагї менамуданд.

Информация к новости
3-10-2016, 08:57

Навъҳои неки ва табақабандии эҳсон

Категория: Адабиёти тоҷик

Қуръони Карим ба мо бо беҳтарин равиш шўъба ва навъҳои некиро баён месозад. Чунончи Худованди таъоло дар ин оят мефармояд:
“Ва молро – бо вучуди онро дўст доштанаш – ба хешовандон ва ятимон ва фақирон ва мусофирон ва суолкунандагон (талбандагон) бидиҳед ва дар боби бардаҳо (яъне дар озод ё халос кардани бардаҳо) (харч кунед)”

Информация к новости
3-10-2016, 08:56

Монолог дар мавзуъи "Модарҷонам !!!"

Категория: Забони тоҷикӣ / Адабиёти тоҷик / Табрикот

Модарҷони азизам! Шуморо ба муносибати фарорасии идатон, яъне рӯзи 8- уми март, табрик намуда, бароятон аввало тани сиҳат, хонаи обод, зиндагии бардавом, рӯзгори пур аз шоду нишот, ҳавои беғубори дилкушо, ва умри бобаракати Хизрриёнаро тамоно дарам. Модарҷонам, аз Худованди Муттаъол дуогӯйи онам, ки сояи шуморо аз сари мо фарзандон ҳеҷ гоҳ дур накунад ва доим соябону дуогӯйи мо, фарзандон бимонед.

Назад Вперед