Информация к новости
11-09-2016, 23:09

Табрикот "Иди курбон муборак"

Категория: Табрикот

Муборак иди Курбон эй азизон.
Муборак иди хайру иди эхсон.
Набинад чашматон ашки гаму дард.
Худованд бошад доим нигахбон.
✨✴✨✴✨✴✨✴✨
Рӯзи Иди Қурбон мо пиру ҷавон
Меҳмон ҳастем дар ҳар хонадон
Сураи Қуръон тиловат мекунем
Шукри ҳақро мекунем аз мағзи ҷон
✨❤✨❤✨❤✨❤✨❤✨

Информация к новости
9-09-2016, 00:30

25- умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак!

Категория: Новости

Истиқлолият неъмати бузургест ва соҳиби макону манзалат ва дар қатори халқҳои ҷаҳон ҳаққи баробарӣ доштани миллатро дар кишвари обод ва озод нишон медиҳад. Моҳияти асосии истиқлолияти мо ин аст, ки соҳиб, нигоҳбон ва пешбарандаи сиёсати давлати хеш бошем.
Хештаншиносӣ аз худшиносӣ аз омилҳои асосии пешрафту таҳкими Истиқлолият маҳсуб меёбанд. Хештаншиносӣ ва худшиносии миллӣ эҳсоси ифтихор аз Ватанро дар дили ҳар як пиру ҷавон парвариш месозад.
Дар дили мо сулҳу истиқбол ёрон ҷо бувад,
Ваҳдати мо шоҳроҳи зиндагии мо бувад.
Ҳамчу хуршеди саҳар бувад ливои дустӣ,
Аз фазои Тоҷикистон ҷилвагар, боло бувад.
25- умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак!25- умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон муборак!

Информация к новости
7-09-2016, 14:43

Лексия BIOS

Категория: Технологияи иттилоотӣ

Лексия BIOS
bios.pdf [692,8 Kb] (cкачиваний: 25)

Информация к новости
7-09-2016, 14:40

Моњият, вазифањо ва намудњои пул.

Категория: Молия ва қарз

Пул категорияи иќтисодиест ки ба воситаи он муносибатњои чамъияти ташкил меёбад ва инчунин пул воситаи муайянкунандаи арзиши мубодилавї, воситањои муомилот, пардохт ва андухт баромад мекунад.
Пул моли махсусест, ки арзиши молњои дигаро ба воситаи он муайян мекунанд. Пул эквиваленти молњои дигар аст.

Информация к новости
7-09-2016, 14:39

Молияи корхонањо ва ташкилотњои тиљоратї

Категория: Молия ва қарз

Субъекти асосии хољагидорї, ки дар бозори истеъмолї ба хариду фурўши молњо машѓул аст, корхонаи тиљоратї мебошад.
Дар намуди умумї корхона субъекти мустаќили хољагидорї мебошад, ки тибќи ќонунгузории амалкунанда барои истењсол, фурўши мол ва иљрои њар гуна хадамот бо маќсади ќонеъ намудани талаботи истеъмолгарон дар бозор ва ба даст овардани фоида ташкил шудааст.
Наќши корхона њамчун зинаи ибтидої ва асосии иќтисодиёт дар амалї намудани маќсади олии сиёсати иќтисодї-иљтимоии давлат – сањм гирифтан дар роњи ќонеъ гардонидани талаботи рўзафзун ва боло бардоштани сатњи некўањволии ањолї хеле бузург аст.

Информация к новости
7-09-2016, 14:38

Моњият, вазифањо ва намудњои пул.

Категория: Молия ва қарз

Пул категорияи иќтисодиест ки ба воситаи он муносибатњои чамъияти ташкил меёбад ва инчунин пул воситаи муайянкунандаи арзиши мубодилавї, воситањои муомилот, пардохт ва андухт баромад мекунад.
Пул моли махсусест, ки арзиши молњои дигаро ба воситаи он муайян мекунанд. Пул эквиваленти молњои дигар аст.
Пул вазифањои зеринро иљро менамояд:
1. Ченаки арзиш- пул њамчун эквивалент умумии молњо арзиши тамоми молњоро ифода мекунад, яъне арзиши њамаи мол, кор ва хизматрасонињо бо пул чен карда мешавад.

Информация к новости
7-09-2016, 14:36

Назорати молиявї

Категория: Молия ва қарз

Назорати молиявї гуфта фаъолияти махсусеро, ки барои асоснок кардани тафтиши арзиши таќсимоти воситањои пулї ва харољотњои онњо бо маќсадњои муайян равона карда шуданд, мефањманд. Мафњуми «назорат» ибтидои худро аз вожаи лотинии «контра рутулус» гирифта, маънои муќобилгузорї ё худ пешбинї шудан, ба вуљуд омадан, ё ба амал омадани њодиса ва равандњои иќтисодиро ифода мекунад.

Информация к новости
7-09-2016, 14:35

Таъминоти иљтимої, мавкеъ ва роли он

Категория: Молия ва қарз

Давраи гузариш ба муносибатњои бозор зарурияти аз байн бардоштани сатњи камбизоатии ањолї ва имконияти баланд бардоштани таъминоти иљтимоиро дар Љумњурии Тољикистон ба миён овард.
Ташкили барномањои ислоњоти иќтисодї, гузариш ба муносибатњои бозорї, такмили идораи иќтисодиёт ва дар ин замина таъмин кардани рушди устувори иќтисодї, паст кардани сатњи камбизоатї ва бењтар кардани дараљаи зиндагии мардум яке аз, самтњои асосии сиёсати иќтисодию иљтимоии мамлакат мебошад. Дар соли 2003-юм фаъолияти њукумати Тољикистон, бо дар назардошти таъмини пешрафти иќтисодї асосан ба татбиќи Њуљљати стратегияи паст кардани сатњи камбизоатї нигаронида шудааст.

Информация к новости
7-09-2016, 14:34

ЌАРЗИ ДАВЛАТЇ

Категория: Молия ва қарз

1. Зарурият ва моњияти ќарзи давлатї.
2. Вазифањои ќарзи давлатї.
3. Шаклњо ва усулњои ќарзи давлатї.

1. ЗАРУРИЯТ ВА МОХИЯТИ КАРЗИ ДАВЛАТИ.
Ваќте, ки як шахс ва ё корхона ба истењсоли мол машѓул мешавад, барои вай маблагхои пулї барои харидани ашёи хом, сузишворї ва дигар воситањо- олоти истењсолот ва таљњизот, мошинњо, биноњои истењсолї ва ѓайра, яъне воситањои истењсолот лозим мешавад. Ба забони иќтисодї олоти истењсолот ба воситањои истењсолотро воситањои гардон ба асоси мегуянд.

Информация к новости
7-09-2016, 14:33

МОЊИЯТ ВА АЊАМИЯТИ МОЛИЯИ МАЊАЛЛЇ

Категория: Молия ва қарз

1. Зарурият,моњият ва ањамияти молияи мањаллї.
2. Тартибу ташкили бучети махаллї.
3. Даромадхои бучети махаллї.
4. Харочотхои бучети махаллї.

1. Зарурият,мохият ва ахамияти молияи махалли.
Молияи мањаллї - муносибатњои иќтисодие мебошад, ки ба воситаи онњо органњои идоракунии мањаллї, бавуљудої, таќсимот ва истифодабарии мувофиќи вазифањое, ки дар назди онњо гузоштаанд оиди ќисми мањсулоти љамъиятї дар шакли пул мебошад.
Молияи мањаллї ќисми таркиби молияи давлат аст. Вай иборат аст аз:
- буљаи мањаллї;
- фондњои махсуси ѓайрибучавї;
- молияи субъектњои алоњида.

Информация к новости
7-09-2016, 14:32

Буљети давлатї

Категория: Молия ва қарз

6.1 Мафњуми иљтимои - иќтисодии буљети давлатї.
6.2. Таркиб ва сохтори харољотњои буљети давлатї
6.3. Таркиб ва сохтори даромади буљети давлатї.

Информация к новости
7-09-2016, 14:31

Идоракунии молиявї ва сиёсати молиявї

Категория: Молия ва қарз

1. Зарурият, моњият ва ањамияти сиёсати молиявї ва механизмњои он
2. Роххои асосии сиёсати молиявї Љумњурии Тољикистон.
3. Идоракунии молиявї дар Тољикистон

4.1. Зарурият, моњият ва ањамияти сиёсати молиявї ва механизмњои он.
Сиёсати молиявї - маљмўи чорабинињои маќсадноке, ки давлат барои танзими муносибатњои молиявии субъектњо ва доир ба молиякунонии вазифањои худ ташкил менамояд.
Сиёсати молиявї ќисми таркибии сиёсати иќтисодї мебошад. Дар таркиби диалектики - материалистї сиёсати молиявї ба монанди дигар сиёсатњо инчунин надстройка дохил мешавад, бо назардошти фарќият аз муносибатњои молиявї, ки вай њамчун базис, ќисми муносибатњои истењсолиро, ки информатсияи љамъиятї иќтисодї муайян менамояд.

Информация к новости
7-09-2016, 14:30

Молия, моњият, зарурият ва ќонуниятхои инкишофи он

Категория: Андоз ва андозбандӣ

Молия њамчун мафњуми иќтисодї, муносибатњои пулиеро меноманд, ки дар раванди ташкил, таќсим ва истифодабарии фондњои пулу амвол ба амал меоянд. Нишонањои авалини он њанўз дар давраи аз байн рафтани љомеаи ибтидої айён гардидаанд. Бо раванди ташаккули форматсияњои љамъиятї ва тафаккури инсоният шакл ва намудњои он тағир ёфта меистод. Њангоми пайдо шудани давлатњо бошад, онњо хусусиятњои њатмї пайдо намуданд. Бо раванди ташаккули давлатдорї шакл ва намудхои молия мукамал шудан гирифт.

Информация к новости
7-09-2016, 14:28

Муомилоти пулӣ ва низоми пулӣ

Категория: Маркетинг

С 1. Махфуми муомилоти пули ва мохияти он.
С 2. Назарияи миқдории пул.
С 3. Низоми пули Т.
С 4.Хачми пул ва суръати гардиши он.
С 5. Таваруми пул ва намудхои он .

Информация к новости
7-09-2016, 14:27

Моҳият ва мазмуни суғурта дар шароити иқтисоди бозоргони.

Категория: Суғурта

1. Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта.
2. Вазифаҳои асосии суғурта.
3. Нақши суғурта дар шароити иқтисоди бозоргони.

Пайдоиш, зарурият ва моҳияти суғурта.
Мафҳуми суғурта аз калимаи лотини страх гирифта шуда, маънояш тарс, бин, воҳима аз ҳодисаҳои тасодуфи ва ғайри чашмдошт мебошад. Нишонаҳои авалини суғурта ҳануз дар давраҳои қадим пайдо шудаанд. Аз рўи сарчашмаҳои то ба мо расида дар ҷамъияти ғуломдори созишномаҳои тартиб дода шуда буданд, ки ҳамаи шахсони манфиатдор хатари зарари имконпазиро ҳангоми дар хатар будани манфиатҳои якҷояи молу мулки бо ҳам медиданд. {ануз 2000 сол пеш аъзоёни корвонҳои тиҷорати байни худ шартномаҳои тиҷорати мебастанд. Дар ин шартномаҳо гуфта мешуд, ки дар сурати аз дуздию ғоратгари ба корвон зарар ё хатар расида зарари расида ҷуброн карда мешавад.

Назад Вперед